การ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ประเภทสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงงาน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เพื่อลงทุนก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ทรัพย์สินถาวรสำหรับดำเนินกิจการที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์ ทั้งนี้ หากมีข้อกำหนดตามกฎหมายว่า ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อน ให้ผู้ขอ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ประเภทสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงงาน ดำเนินการให้เรียบร้อย

วัตถุประสงค์ เป็นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์ เช่น หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม เป็นต้น ทั้งนี้ การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ กระทำการใดๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ต้องขอรับใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

หลักการ บัยอ์ อัลอีนะฮ์

วงเงินสินเชื่อที่ผู้ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม สินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงงาน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาตามความเหมาะสมของลักษณะทางธุรกิจและขนาดของกิจการ ความชัดเจน ความเป็นไปได้ของโครงการหรือแผนการใช้ทรัพย์สินที่สร้างรายได้ อย่างแน่นอน โดยวงเงินต้องไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายจริง มีระยะการผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ชำระเงินต้นและกำไรเป็นรายเดือนสามารถผ่อนผันปลอดชำระเงินต้นได้ไม่เกิน 12 เดือน

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม อัตรากำไรตามที่ธนาคารกำหนด ส่วนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบผลงานก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สินให้ชำระตามอัตราที่ธนาคาร กำหนดหรือตามที่บริษัทประเมินราคาภายนอกเรียกเก็บ

ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 10 ปี (ขอปลอดชำระเงินต้นได้ไม่เกิน 12 เดือน)

คุณสมบัติผู้ขอ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ประเภทสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงงาน ประเภทอสังหาริมทรัพย์และผู้ร่วมขอสินเชื่อ

1.เป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน อายุการทำงาน 3 ปีขึ้นไป (องค์กรปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป) หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

2.เป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

3.ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

วิธีการ หลังจากที่ธนาคารอนุมัติวงเงินแล้ว ให้ผู้ที่ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ประเภทสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงงาน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ติดต่อทำสัญญาสินเชื่อธนาคารจัดหาทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากับวงเงินอนุมัติ และขายทรัพย์สินบวก กำไร ธนาคารซื้อทรัพย์สินดังกล่าวคืนจากลูกค้า และชำระค่าทรัพย์สินซึ่งจะเท่ากับวงเงินอนุมัติผ่านบัญชีวะดีอะฮ์ ลูกค้าสามารถใช้วงเงินโดยทำหนังสือแจ้งความประสงค์ตามแบบของธนาคาร ลูกค้าผ่อนชำระค่าทรัพย์สินเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลง

คำค้นแนะนำ
Raiden
ยางซอฟ
ยางซิ่ง
ยาง
ยางรถยนต์
สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน
สินเชื่อส่วนบุคคล เจมันนี่